Hierbij de agenda, de notulen, de verslagen van de commissies, het Voetbal beleidsplan en het Technisch voetbalbeleidsplan.

De ALV heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 november 2018 om 20.00 uur in het klubhuis.

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Notulen van de ALV
      - van 10 november 2017: Notulen_ALV_10-11-2017_Site.doc
      - van 6 februari 2018 (extra ALV): Notulen_extra_ALV_06-02-2018.doc

  4. Jaarverslag secretaris en verslagen van de commissies
      - Jaarverslag secretaris: Jaarverslag_2017-2018_sec.doc
      - Technische Commissie: Jaarverslag_Technische_Commissie_2017-2018.docx
      - Jeugdcommissie: Jaarverslag_Jeugdcommissie_2017-2018.doc
      - Clubhuiscommissie: Jaarverslag_Clubhuiscommisie_2017-2018.docx
      - Scheidsrechterscommissie: Jaarverslag_Scheidsrechterscommissie_2017-2018.docx
      - Kledingcommissie: jaarverslag-kleding-17-18.docx

  5. Uitreiken Kanjertrofee
      - Nieuwe trofee uit te reiken aan jeugdlid/-leden, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de club.

  6. Financieel jaarverslag penningmeester

  7. Verslag van de kascommissie (Alwin Postma en Janneke Dijk)

  8. Aanstellen nieuwe kascommissie

  9. Begroting 2018/2019

10. Gorecht na de gemeentelijke herindeling (inleiding door Bauke van Stempvoort)
      Zie hiervoor ook: Gorecht.BijlageGem.herind.ALV.2018.docx

11. Rookvrij sportpark

12. Pauze

13. Beleidsplan (Organisatorisch en Technisch jeugdbeleidsplan)     
      - Algemeen organisatorisch beleidsplan: Voetbalbeleidsplan vv Gorecht 2018-2010 vs 23102018
      - Technisch (jeugd)voetbalbeleidsplan: Technisch opleidingsplan vv Gorecht appendix 27102018

14. Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden
      - Henk Vrieling treedt af als secretaris; is niet herverkiesbaar; opvolg(st)er is er nog niet.
      - Jack Mulder treedt af als bestuurslid technische zaken en is niet herkiesbaar. Hij wordt niet opgevolgd in het                      bestuur, de TC blijft zoals die nu is.

15. Uitreiking Keitrofee

16. Uitreiken speldjes 25-/50-jarig jubileum

17. Bekendmaking Lid van verdienste

18. Rondvraag

19. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Henk Vrieling (secretaris vv Gorecht.)
henkvrieling gastheer

 

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop