Onze club heeft regelmatig last van vandalisme in de vorm van schade aan dugouts en het kapot snijden van doelnetten op de Tunnelvelden.

De jeugdige daders hebben ook vernielingen aangericht bij v.v. Glimmen. In de persberichten zullen leden en ouders van jeugdleden hierover gelezen en gehoord hebben. Niet alleen het zinloos kapot maken van onze spullen, maar ook het drank- en drugsgebruik van deze jongeren baart zorgen. Langs deze weg wil het bestuur leden en ouders informeren over de stand van zaken en de aanpak in samenwerking met derden.
Het bestuur heeft medio februari contact gehad met de pers en met gemeente en politie. Gevolg hiervan is dat de problematiek bij iedereen nu bekend is. Het eerste traject is opsporing via extra surveillance met als doel de jeugdigen aan te spreken en contact met hun ouders op te nemen, zodat in huiselijke kring het gesprek hierover kan plaatsvinden. Afgesproken met de wijkagent is, dat (kader-)leden van de club niet (meer) zelf jeugd gaat wegsturen maar direct de politie belt. Een tweede traject is het contact dat is gelegd met WIJ Haren om jongerenwerk in te zetten als het opsporingsdeel is afgerond. Het gaat per slot om jeugd met zorgelijk gedrag mede door het middelengebruik. Alle acties zijn direct per mail gedeeld met v.v. Glimmen, omdat die vereniging ook behoorlijk geteisterd wordt door vernielingen en het mogelijk om dezelfde groep gaat. Op het eerste sportparkoverleg met de nieuwe gemeente Groningen op 21 maart a.s. zal de wijkagent aanwezig zijn om ervaringen en acties uit te wisselen met alle gebruikers van De Koepel.
Tot slot bleef mij de opmerking bij van de wijkagent, die zei: “je denkt natuurlijk direct ... dat doen onze jeugdleden niet”. Bij mijzelf schoot dit ook door mijn hoofd. Maar hij benadrukte, dat het goed is om ouders van jeugdleden op te roepen om in ieder geval aan de keukentafel het gesprek hierover te voeren. Bij deze gezegd. Zo slaan het bestuur samen met de ouders, ieder vanuit zijn/hun eigen verantwoordelijkheid, de handen ineen om een einde te maken aan de overlast samen met gemeente en politie. Dat is wat we er samen tegen kunnen doen!

Bauke van Stempvoort,
Voorzitter v.v. Gorecht
BaukeVanStempvoort

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshop

webshop